מידע לנרשם לשנה"ל 2016-2017

 אנו מודים לך על שבחרת ללמוד בבסיס, שמחים על הצטרפותך ומאחלים לך לימוד מהנה ומעשיר.
בסיס מנוהל על ידי עמותה ללא מטרות רווח. הכללים הנמסרים לך בדף מידע זה נקבעו על ידי הנהלת בית הספר  ומטרתם להבהיר היבטים שונים של הפעילות.
האווירה בבסיס חשובה לנו והיא מבוססת על ערכי חברות וכבוד הדדי. ערכים אלו הינם אבני יסוד בתהליך הלימוד. קבלה והסכמה מראש של ערכים אלו עוזרת לנו לשמור על יחודו של בית הספר.
 
 
דמי הרשמה ומקדמה
 • דמי הרשמה ללימודים הינם בסך 400 ₪, במקרה של ביטול / דחייה אין החזר דמי הרשמה.
 • עם הודעה על קבלה ללימודים, ולהבטחת מקום הלימודים, יש לשלם מקדמה על סך 1,500 ₪.  במקרה של ביטול / דחייה אין החזר בגין המקדמה. בכפוף לתקנות הגנת הצרכן.
 • התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בעת הסדרת הרישום ללימודים.     
 • במקרים חריגים יאפשר בית הספר לשלם באמצעות המחאות דחויות אותן יש להפקיד מראש בעת הסדרת הרישום.
 
שכר לימוד ותשלומים נלווים
 • שכר לימוד שנתי – 11,000 ₪
 • מקדמה על סך 1,500 ₪ ישולמו עם הקבלה ללימודים.
 • תשלום שנתי עבור חומרים – 750 ₪
 • ניתן לפרוס את התשלום עד 10 תשלומים שווים.
 • ניתן לשלם על חשבון הפיקדון של משוחררי צה"ל.
 • רשימת הציוד תתפרסם לקראת תחילת שנת הלימודים. 
הפסקת לימודים
 •  הקפאת לימודים על ידי התלמיד:
 1. תלמיד המעוניין להקפיא את לימודיו לאחר סיום שנת הלימודים חייב להודיע על כך בכתב למזכירות ביתהספר.
 2. תלמיד רשאי  לחדש את לימודיו במהלך השנתיים העוקבות להפסקת לימודיו לאחר הקפאה. התלמיד ימסורהודעה על  כך בכתב למזכירות בית הספר.
 3. תלמיד שהקפיא את לימודיו ומבקש לחזור לספסל הלימודים לאחר למעלה משנתיים עוקבות, בקשתו תידון על ידי הנהלת בית הספר והוא עשוי להידרש להשלמות לימודים. 
 • הפסקת לימודים על ידי התלמיד:
 1. תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו חייב להודיע על כך בכתב למזכירות בית הספר. 
 • הפסקת לימודים על ידי בית הספר:
 1. הנהלת בית הספר רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד על סמך הישגיו בלימודיים ו/או התנהגותו ו/או אי עמידה במחויבותיו הכספיות ו/או מכל סיבה אחרת.
 2. החלטה על הפסקת לימודיו של התלמיד, יימסר לו בשיחה אישית וכן בהודעה בכתב.
 3. תלמיד יהיה רשאי לערער על הפסקת לימודיו, בכתב, לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת ההודעה על הפסקת לימודיו. ערעור זה יועלה לדיון בהנהלת בית הספר.
משהתקבלה החלטה על ערעורו של התלמיד, תהיה זאת החלטה סופית עליה לא ניתן יהיה לשוב ולערער.
 
 
החזר כספי במקרה של הפסקת לימודים /  ביטול
 • נרשם רשאי לבטל הרשמתו בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הקורס. במקרה כאמור חייב הנרשם בדמי ביטול בשיעור של 5% משכר-הלימוד או 100 ₪ - הנמוך מבינהם. בכל מקרה של ביטול אחר – יחולו הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2012 ו/ או כפי שיהיו מעת לעת.
 • נוהל ביטול הרשמה או הפסקת לימודים ניתן לראות אצל רכזת התלמידים.
 • דמי ההרשמה והמקדמה אינם מוחזרים בכפוף לתקנות הנ"ל.
 • תלמיד ששילם את שכר הלימוד מכספי הפיקדון, במקרה של החזר כספים הם יוחזרו לתלמיד בשיק לפקודת ה"קרן לקליטת חיילים משוחררים" מחלקת הגביה.
 
הכללים להחזר שכר הלימוד תקפים גם אם הפסקת הלימודים מתרחשת ביוזמת בסיס בשל אי התאמה, התנהגות בלתי הולמת או פגיעה בערכי בית הספר.
 
 
מלגות
עמותת בסיס המנהלת את בית הספר, מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים בהתאם לתקנון המלגות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.
לפרטים נוספים על המלגות נא לפנות לרכזת התלמידים.
 
חופשות והעדרויות
לוח הזמנים לשנת הלימודים וימי החופשה המתוכננים יפורסמו באתר בית הספר עם פתיחת שנת הלימודים.
היעדרות מהלימודים בימים שאינם חופפים לימי החופשה המפורסמים של בית הספר לא תזכה את התלמיד בהחזר כספי.
 
הודעות / תקשורת עם התלמידים
לצורכי התכתבות עם התלמיד תשמש כתובתו האחרונה (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) כפי שמופיעה במערכת המידע של בית הספר.
 • הודעה פורמלית שתינתן על-ידי מורה או נציג בית הספר בשעת שיעור תחשב כאילו התקבלה על-ידי התלמידים, בין אם היו נוכחים בכיתה ובין אם לאו.
 • חובתו של התלמיד לידע את בית הספר על כל שינוי בפרטים אישיים (עדכון כתובת, טלפונים ודוא"ל) . 
נוהלי לימודים וביטול שיעורים
 • על התלמיד לעמוד בלוח זמנים, במערכת השעות והשיעורים ולהקפיד על הכנת המטלות והגשתן במועד שנקבע      ע"י המורה ו/או הנהלת ביה"ס.
 • תלמיד המאחר, לא יוכל להשתתף בשיעור.
 • הודעה על ביטול שיעור תימסר לתלמידים דרך המזכירות או באתר האינטרנט של ביה"ס.
 • שיעור שבוטל אינו מבטל את השיעורים הבאים אחריו באותו היום.
 • הפסקות בין השיעורים משובצות במערכת הלימודים. 
 • הפסקות במהלך השיעורים יינתנו על פי ראות עיני המורה.
 • השיעורים בבסיס מתחילים בזמן. יש להקפיד על לוחות הזמנים.
 • התלמידים חייבים ליידע מראש את רכזת התלמידים על היעדרויות.
 • תלמיד שיעדר יותר מ- 3 מפגשים בסמסטר (למעט מחלה, מילואים וכו') בכל קורס, יידרש לחזור על הקורס כולו. 
 
עבודות ומטלות לימודים
 • בחלק מהשעורים ניתנות לתלמידים עבודות, משימות ותרגילים שונים.
 • הכנת התרגילים, העבודות וביצוע המשימות במועדם הינה חובה.
 • בסיום כל סמסטר תערך לתלמיד שיחת משוב על מצבו בלימודים על ידי רכז מסלול הלימוד. 
כללי התנהגות
 • התלמיד מתחייב לשמור על רכוש ביה"ס.
 • יש לאחסן עבודות אך ורק במקומות המיועדים לכך.
 • אין להזיז עבודת תלמיד אחר ללא השתתפות איש צוות.
 • אין להכניס בעלי חיים.
 • הופעת הסטודנטים בשם בית ספר בסיס, בפני פרטים או ציבור מחוץ לכותלי המוסד, מחייבת אישור.
 • העישון מותר (אך לא רצוי) אך ורק בשטחים הפתוחים המוקצים לכך.
 • חל איסור מוחלט להכניס אוכל לכתות הלימוד. לסדנאות ולמעבדות חל איסור מוחלט להכניס אוכל ושתייה.
 • במידה ונעשה שימוש בכלים וציוד, באחריות התלמיד ששאל פריטים אלו להחזירם בזמן ולהזדכות       עליהם כשהם במצב תקין כפי שהתקבלו.
 • תלמידי בית הספר מחויבים לשמור על ניקיון סביבתם המיידית. יש להשליך לפח שאריות אוכל, בקבוקים      וסיגריות, הן במתחם המקיף את בית הספר ובבניין עצמו.
 • חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעורים בכיתות, בספריה, בסדנאות ובמעבדות.
 • עבודה בסדנאות תעשה בהתאם לכללי הבטיחות. חובה לנעול נעלי עבודה ולבוש מתאים. כללי בטיחות מפורטים יפורסמו בתחילת שנת הלימודים.
 • תקנון למניעת הטרדה מינית ניתן לראות בלוח המודעות ואצל ליאת שחף, אחראית לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה .ליאת שחף – liat@basis.org.il  052-3338498
 
 
יש להקפיד הקפדה מלאה על שמירת כללי ההתנהגות בכל הנוגע לשמירה על כבוד האדם – מורים, תלמידים ועובדים, כבוד המוסד וההנהלה, וכן עמידה בנורמות של יושר ואמינות ושמירה על רכוש המוסד.

תנאי מעבר משנה לשנה
 • תלמיד חייב בהשלמת חובות לימודים בכל שנת לימודים.
 • התלמיד יוכל לעבור משנה לשנה רק אם השלים חובות לימודים משנה קודמת. חריגה מנוהל זה מחייבת את אישורו המיוחד של רכז המסלול והמנהל האמנותי.
 • הנהלת בית הספר רשאית להודיע לתלמיד שלא עמד בחובותיו כתלמיד על החלטתה להפסיק את לימודיו, להמשיכם ו/או לדרוש להשלים או לחזור על קורסים או לדרוש מן התלמיד לשוב על לימודי אותה השנה. 
 
זכאות לתעודת בוגר בסיס
תלמיד יהיה זכאי לתעודת בוגר בסיס לאחר שהשלים בהצלחה את לימודיו בבסיס ועמד בכל מחויבויותיו 
הלימודיות וחובותיו הכספיים.
 
 
סדנאות, מעבדות ומחסני ציוד
 • הסדנאות, המעבדות ומחסני הציוד במתחם בית הספר עומדים לרשות התלמידים.
 • שעות הפתיחה של סדנאות העבודה, מעבדות הצילום ומחסני הציוד יפורסמו ויופצו לתלמידים עם פתיחת שנת הלימודים.
 • העבודה בסדנאות ובמעבדות תעשה רק בנוכחות אחראי הסדנה / מעבדה.
 • העבודה בסדנאות ובמעבדות תעשה בהתאם לכללי ונוהלי הבטיחות.
 • פריטים המושאלים לתלמיד יושאלו לתקופה קצובה בלבד, ולאחר שאישר בחתימתו את ההשאלה ואת מועד סיום ההשאלה המיועד.
 • תלמיד השואל פריט נדרש להחזירו באותו מצב תקין, נקי ובזמן.
 • תלמיד שלא החזיר את הפריטים שנשאלו על ידיו ירכוש עבור המחסן פריט זהה ו/או יחויב בעלות הפריט שהושאל. 
 
ספריה
 • ספריית בית ספר עומדת לרשות התלמידים בהתאם לשעות הפתיחה המפורסמות.
 • ספריית בית הספר הינה ספרייה עיונית בלבד, אין להוציא ספרים מחוץ לספריה.
 • יש למלא אחר הוראות הספרנים.
 • יש לשמור על השקט ועל הניקיון.
 • אין להכניס לספריה אוכל ושתייה (למעט מים).
 • יש לכבות טלפונים ניידים לפני הכניסה לספריה.
 • בגמר העיון בספרים יש להחזירם לעגלות (ולא למדף). אין להשאיר ספרים על השולחנות.
 • הקורא אחראי לשלמות הספר, לתקינותו ולניקיונו של הספר.
 • קורא המחזיר ספר פגום או מסומן, יחויב בתשלום או בקניית ספר חדש. 
 
זכויות יוצרים / פרטיות וסודיות
 • אין להפיץ בשום אופן צילומי סטילס ו/או ווידאו של שיעורים, מצגות או כל אירוע אחר המתרחש בבית הספר ללא אישור בכתב מראש מהנהלת בית הספר. 
 • לבסיס קיימת הזכות להשתמש בעבודות תלמידים, אשר נעשו במהלך ובמסגרת הלימודים או כשעורי בית, לצורך פרסום בית הספר באתר האינטרנט, פרסום בעיתונות או  כל חומר פרסומי אחר ללא כל אישור מיוחד מהתלמיד, במהלך הלימודים או בעתיד. הפרסום יעשה בהתאם לצורכי בסיס ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 
 
ביטוח עבודות תלמידים

פוליסת הביטוח של בסיס אינה מכסה את עבודות התלמידים מפני גניבה, שריפה או כל נזק שהוא במהלך הלימודים או בעת הצגתן בתערוכות. באחריותו של התלמיד לדאוג לכיסוי ביטוחי במידה והוא מעוניין בכך.
 
 
     ___________________   _________________       _______________    ______________
               שם התלמיד                        ת.ז.                               תאריך                           חתימה
 
 
* דף המידע פונה לנשים ולגברים כאחד. הפנייה בלשון זכר היא למען הנוחות בלבד.

 
בואו נהיה בקשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
השאירו פרטים ונחזור אליכם
תודה, פרטיך נשלחו בהצלחה.