מיכל טוביאס / קיר נושא
6/5/2016 - 29/7/2016

עבודות בתערוכה