לימודי חוץ - מידע לנרשם

אנו מודים לך על שבחרת ללמוד בבסיס לאמנות ותרבות, שמחים על הצטרפותך ומאחלים לך לימוד מהנה ומעשיר.
בסיס לאמנות ותרבות מנוהל על ידי עמותה ללא מטרות רווח. הכללים הנמסרים לך בדף מידע זה נקבעו על ידי הנהלת בית-הספר ומטרתם להבהיר היבטים שונים של הפעילות.
האווירה בבסיס לאמנות ותרבות חשובה לנו והיא מבוססת על ערכי חברות וכבוד הדדי. ערכים אלו הינם אבני יסוד בתהליך הלימוד. קבלה והסכמה מראש של ערכים אלו עוזרת לנו לשמור על יחודו של בסיס לאמנות ותרבות.

שכר לימוד
 • תשלום שכר-הלימוד יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט/מאסטרקארד/ ויזה) בעת הסדרת הרישום לקורס
 • דמי הרשמה בגובה 120 ש"ח
 • במקרים חריגים יאפשר בית-הספר לשלם באמצעות המחאות – אותן יש להפקיד מראש בעת הסדרת הרישום
 • ללא הסדרת התשלום לא ישוריין מקומך בקורס
 • רשימת-הציוד תשלח אליך לקראת תחילת הקורס

הנחות
 • חיילים וגמלאים – יהיו זכאים להנחה בשיעור של 10% הנחה
 • תינתן הנחה בשיעור של 10% על קורס שני ו-15% הנחה על קורס שלישי ומעלה. ההנחה תינתן על שכ"ל הנמוך מבינהם
 • אין כפל הנחות
החלפת קורס
 • בקשה להחלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרדי בסיס לאמנות ותרבות
 • המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה
גובה התשלום/ ההחזר יקבע בהתאם למועד קבלת הבקשה כמפורט להלן:
 • בקשה שתתקבל עד המפגש השלישי (כולל) – ייגבה/ יוחזר הפרש שכר-הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדש​
 • מהמפגש הרביעי ואילך – לא ניתן להחליף קורס

הפסקת לימודים
 
נרשם רשאי לבטל הרשמתו בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הקורס. במקרה כאמור חייב הנרשם בדמי ביטול בשיעור של 5% משכר-הלימוד או 100 ₪ - הנמוך מבינהם. מדיניות הביטולים כאמור לעיל הינה בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2012 ו/ או כפי שיהיו מעת לעת. 


דגשים והערות
 • בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד לבסיס לאמנות ותרבות (במייל או במסירה ידנית). לא תתקבלנה הודעות ביטול טלפוניות
 • המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה בבסיס לאמנות ותרבות
 • תלמיד שלא הודיע בכתב על הפסקת לימודיו, יחויב במלוא שכר-הלימוד, אף אם לא הופיע כלל ללימודים
 • הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על-פי שכר-הלימוד המלא שנקבע לקורס ולא על-פי שכר-הלימוד ששולם בפועל
 • תלמיד שקיבל הנחה וביטל לימודיו, תבוטל ההנחה
 • הכללים להחזר שכר-הלימוד תקפים גם אם הפסקת הלימודים מתרחשת ביוזמת בסיס לאמנות ותרבות בשל אי-התאמה, התנהגות בלתי הולמת או פגיעה בערכי בית-הספר
 • דמי הרשמה בסך 120 ₪ לא יוחזרו בכל מקרה

אי פתיחת קורס
בית-הספר שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים אלה יוחזר לנרשם מלוא שכר-הלימוד ששולם.

חופשות והיעדרויות
לוח הזמנים לשנת-הלימודים וימי-החופשה המתוכננים יפורסמו באתר בית-הספר עם פתיחת שנת הלימודים. היעדרות מהלימודים לא תזכה את התלמיד בהחזר כספי.

הודעות/ תקשורת עם התלמידים
לצרכי התכתבות עם התלמיד תשמש כתובתו כפי שמופיעה במערכת המידע של בסיס לאמנות ותרבות ושנמסרה על-ידו בעת הרישום.
 • חובתו של התלמיד ובאחריותו לידע את בסיס לאמנות ותרבות על כל שינוי בפרטים אישיים ו/ או באמצעי התקשרות (כתובת דואר, טלפונים וכתובת דוא"ל)
 • הודעה פורמלית שתינתן על-ידי מורה או נציג בית-הספר בשעת שיעור תחשב כאילו התקבלה על-ידי התלמידים, בין אם היו נוכחים בכיתה ובין אם לאו
כללי התנהגות
 • התלמיד מתחייב לשמור על רכוש ביה"ס
 • יש לאחסן עבודות אך ורק במקומות המיועדים לכך
 • אין להזיז עבודת תלמיד אחר ללא השתתפות איש צוות
 • אין להכניס בעלי חיים
 • הופעת תלמיד בשם בית-הספר, בפני פרטים או ציבור מחוץ לכותלי המוסד, מחייבת אישור
 • העישון מותר (אך לא רצוי) אך ורק בשטחים הפתוחים המוקצים לכך
 • חל איסור מוחלט להכניס אוכל לכתות הלימוד. לסדנאות ולמעבדות חל איסור מוחלט להכניס אוכל ושתייה
 • במידה ונעשה שימוש בכלים וציוד, באחריות התלמיד ששאל פריטים אלו להחזירם בזמן ולהזדכות עליהם כשהם במצב תקין כפי שהתקבלו
 • תלמידי בית-הספר מחויבים לשמור על ניקיון סביבתם המידית. יש להשליך לפח שאריות אוכל, בקבוקים וסיגריות, במתחם המקיף את בית-הספר ובבניין עצמו
 • חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעורים בכיתות, בספריה, בסדנאות ובמעבדות
 • עבודה בסדנאות תעשה בהתאם לכללי הבטיחות. חובה לנעול נעלי עבודה ולבוש מתאים. כללי בטיחות מפורטים יפורסמו בתחילת שנת הלימודים
 • יש להקפיד הקפדה מלאה על שמירת כללי ההתנהגות בכל הנוגע לשמירה על כבוד האדם – מורים, תלמידים ועובדים, כבוד המוסד וההנהלה, וכן עמידה בנורמות של יושר ואמינות ושמירה על רכוש המוסד

נוהלי לימודים וביטול שיעורים
 • הודעה על ביטול שיעור תימסר לתלמידים דרך המזכירות או באתר האינטרנט של ביה"ס
 • הפסקות במהלך השיעורים יינתנו על פי ראות עיני המורה
 • השיעורים בבסיס מתחילים בזמן. יש להקפיד על לוחות הזמנים 

ספריה
 • ספריית בית ספר עומדת לרשות התלמידים
 • שעות הפתיחה יפורסמו ויופצו לתלמידים עם פתיחת שנת הלימודים
 • ספריית בית-הספר הינה ספרייה עיונית בלבד, אין להוציא ספרים מחוץ לספריה
 • יש למלא אחר הוראות הספרנים
 • יש לשמור על השקט ועל הניקיון
 • אין להכניס לספריה אוכל ושתייה (למעט מים(
 • יש לכבות טלפונים ניידים לפני הכניסה לספריה
 • בגמר העיון בספרים יש להחזירם לעגלות (ולא למדף). אין להשאיר ספרים על השולחנות
 • הקורא אחראי לשלמות הספר, לתקינותו ולניקיונו של הספר
 • קורא המחזיר ספר פגום או מסומן, יחויב בתשלום או בקניית ספר חדש

זכויות יוצרים/ פרטיות וסודיות
 • לא ניתן לצלם את השיעור ו/או להקליטו
 • לבסיס הזכות להשתמש בעבודות תלמידים, אשר נעשו במהלך ובמסגרת הלימודים או כשעורי בית, לצורך פרסום בית-הספר באתר האינטרנט, פרסום בעיתונות או  כל חומר פרסומי אחר ללא כל אישור מיוחד מהתלמיד, במהלך הלימודים או בעתיד. הפרסום יעשה בהתאם לצורכי בסיס ועל פי שיקול דעתו הבלעדי 


ביטוח עבודות תלמידים
פוליסת הביטוח של בסיס לאמנות ותרבות אינה מכסה את עבודות התלמידים מפני גניבה, שריפה או כל נזק שהוא במהלך הלימודים או בעת הצגתן בתערוכות. באחריותו של התלמיד לדאוג לכיסוי ביטוחי במידה והוא מעוניין בכך.

שונות
בסיס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים, במספר המפגשים, בסגל, במועד פתיחת הקורס – שעות וימים, במועד סיום הקורס ובתקנון זה עפ"י שיקול דעתה
שינויים, עדכונים ותוספות לתקנון יהיו תקפים עם פרסומם בלוח המודעות או באתר בית-הספר. פרסום כאמור יחשב כאילו הובא לידי התלמיד ויחייב אותו בהתאם.

לוח חופשות 

היום הראשון ללימודי החוץ                   13.11.2016

חופשת חנוכה                                   25.12.2016                         לא יתקיימו לימודים

היום הראשון לסמסטר ב'                     26.02.2017

חופשת פורים                                    12.03.2017                          לא יתקיימו לימודים

חופשת פסח                                       5-18.04.2017                     לא יתקיימו לימודים

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה             23.05.2017                          לא יתקיימו לימודים לאחר השעה 18:00
 
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל     30.04.2017                         לא יתקיימו לימודים לאחר השעה 18:00


יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל           01.05.2017                          לא יתקיימו לימודים

יום העצמאות                                    02.05.2017                            לא יתקיימו לימודים

חופשת שבועות                                 30-31.05.2017                        לא יתקיימו לימודים
בואו נהיה בקשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
השאירו פרטים ונחזור אליכם
תודה, פרטיך נשלחו בהצלחה.