מידע לתלמיד לשנה"ל 2019-2018

זמן קריאה: 8:22 דקות
 
בית ספר בסיס לאמנות
חממה לימודית
 
 
מידע לתלמיד לשנה"ל 2019-2018
 
 
 
אנו מודים לך על שבחרת ללמוד בבסיס, שמחים על הצטרפותך ומאחלים לך לימוד מהנה ומעשיר.
בסיס מנוהל על ידי עמותה ללא מטרות רווח. הכללים הנמסרים לך בדף מידע זה נקבעו על ידי הנהלת בית הספר ומטרתם להבהיר היבטים שונים של הפעילות.
האווירה בבסיס חשובה לנו והיא מבוססת על ערכי חברות וכבוד הדדי, כמו גם על יצירתיות ורוח חופשית. ערכים אלו הינם אבני יסוד בתהליך הלימוד. קבלה והסכמה מראש של ערכים אלו עוזרת לנו לשמור על יחודו של בית הספר.
 
 
דמי הרשמה ומקדמה
 • דמי הרשמה ללימודים הינם בסך 400 ₪. במקרה של ביטול / דחייה אין החזר דמי הרשמה.
 • עם הודעה על קבלה ללימודים ולהבטחת מקום בחממה הלימודית, יש לשלם מקדמה על סך 3,000 ₪.  במקרה של ביטול / דחייה אין החזר בגין המקדמה, הכל בכפוף לתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה) התשע"א 2012.
 • התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בעת הסדרת הרישום ללימודים. 
 
שכר לימוד ותשלומים נלווים
 • שכר לימוד שנתי על סך 15,000 ₪.
 • מקדמה על סך 3,000 ₪ תשולם עם הקבלה ללימודים. ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד עד 10 תשלומים שווים.
 • ניתן לשלם את שכר הלימוד על חשבון הפיקדון של משוחררי צה"ל.
 • תשלום שנתי על סך 1,200 ₪ עבור חומרים, מנוי שנתי למוזיאון ישראל ולמוזיאון תל אביב, ולפעילויות שונות. במקרה של ביטול שיתבצע במהלך 30 הימים שלפני תחילת שנת הלימודים אין החזר של תשלום זה.ביה"ס מספק: גבס, חימר, שעווה, ברזל, עץ, קלקר, כימיקלים לצילום, לצורך לימוד והגשות. יובהר כי תלמיד המבקש לבצע עבודה גדולה עליו להביא את החומרים הנדרשים לכך בעצמו. על הסטודנט לדאוג לכל שאר הציודים והחומרים הנדרשים.
 • רשימת הציוד הנדרש תתפרסם לקראת תחילת שנת הלימודים. 
*ראה בנוסף את תקנון תכנית החממה הלימודית
 
הפסקת לימודים
 1.  הקפאת לימודים על ידי הסטודנט:
 • סטודנט המעוניין להקפיא את המשך לימודיו בסיום שנת לימודים חייב להודיע על כך בכתב לרכזת התלמידים.
 • סטודנט רשאי לחדש את לימודיו לאחר אישור ועדת ההוראה במהלך השנתיים העוקבות להפסקת לימודיו לאחר הקפאה. הסטודנט ימסור הודעה על כך בכתב לרכזת התלמידים.
 • סטודנט שהקפיא את לימודיו ומבקש לחזור ללימודים, בקשתו תידון על ידי הנהלת בית הספר והוא עשוי להידרש להשלמות לימודים. 
      2.  הפסקת לימודים על ידי הסטודנט:
 • סטודנט המעוניין להפסיק את לימודיו חייב להודיע על כך בכתב לרכזת התלמידים. 
 
      3.  הפסקת לימודים על ידי בית הספר:
 • הנהלת בית הספר רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט על סמך הישגים בלתי מספקים בלימודים ו/או אי עמידה בתקנון תכנית החממה הלימודית ו/או התנהגות בלתי הולמת ו/או אי עמידה בחבות הכספית ו/או מכל סיבה אחרת.
 • החלטה על הפסקת לימודיו של הסטודנט תימסר לו בשיחה אישית וכן בהודעה בכתב.
 • סטודנט יהיה רשאי לערער על הפסקת לימודיו, בכתב, לא יאוחר משבועיים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיו. ערעור זה יועלה לדיון בהנהלת בית הספר.משהתקבלה החלטה על ערעורו של סטודנט תהיה זאת החלטה סופית עליה לא ניתן יהיה לשוב ולערער.
 
 
החזר כספי במקרה של ביטול הרשמה / הפסקת לימודים
נרשם רשאי לבטל הרשמתו בתוך 14 ימים מיום ההרשמה, ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת שנה"ל, הכל בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א - 2012. במקרה כאמור חייב הנרשם בדמי ביטול בשיעור של 5% משכר הלימוד או 100 ₪ - הנמוך מהשניים. הפסקת לימודים בחלוף המועד הקבוע בתקנות , הן ביוזמת הסטודנט והן ביוזמת בית הספר מכל סיבה שהיא איננה מזכה את הסטודנט בהחזר שכר לימוד.
 • דמי ההרשמה, המקדמה והתשלום עבור חומרים אינם מוחזרים בכפוף לתקנות הנ"ל.
 • סטודנט ששילם את שכר הלימוד מכספי הפיקדון, במקרה של החזר כספים הם יוחזרו ישירות לפקודת ה"קרן לקליטת חיילים משוחררים" מחלקת הגביה. 
הכללים להחזר שכר הלימוד תקפים גם אם הפסקת הלימודים מתרחשת ביוזמת בסיס בשל אי התאמה, אי עמידה בתקנון התכנית החממה הלימודית, התנהגות בלתי הולמת או פגיעה בערכי בית הספר.
*ראה בנוסף את תקנון תכנית החממה הלימודית

תנאי מעבר משנה לשנה
 • סטודנט חייב בהשלמת חובות לימודים בכל שנת לימודים.
 • סטודנט יוכל לעבור משנה לשנה רק אם השלים את כל חובות הלימודים משנה קודמת. חריגה מנוהל זה מחייבת אישור מיוחד של הנהלת ביה"ס.
 • הנהלת ביה"ס רשאית להודיע לסטודנט שלא עמד בחובותיו כתלמיד על החלטתה להפסיק את לימודיו, לדרוש להשלים/ לחזור על קורסים/ לדרוש מן התלמיד לחזור על לימודי אותה השנה. 
 
זכאות לתעודת גמר בסיס
סטודנט יהיה זכאי לתעודת גמר בסיס לאחר שהשלים בהצלחה את לימודיו בבסיס ועמד בכל מחויבויותיו הלימודיות וחובותיו הכספיים.
 
 
חופשות
לוח הזמנים לשנת הלימודים וימי החופשה המתוכננים יפורסמו לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 
 
הודעות/ תקשורת עם הסטודנטים
לצורכי התכתבות עם הסטודנט תשמש כתובתו האחרונה (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) כפי שמופיעה במערכת המידע של בית הספר.
 • הודעה פורמלית שתינתן על-ידי מורה או נציג בית הספר בשעת שיעור תחשב כאילו התקבלה על-ידי כל התלמידים, בין אם היו נוכחים בכיתה ובין אם לא. על הסטודנט האחריות להתעדכן בכל יום היעדרות.
 • חובתו של הסטודנט לידע את בית הספר על כל שינוי בפרטיו האישיים (עדכון כתובת, טלפונים, דוא"ל ואיש קשר). 
 
נוהלי לימודים וביטול שיעורים
 • על הסטודנט לעמוד בלוח זמנים, במערכת השעות והשיעורים ולהקפיד על הכנת המטלות והגשתן במועד שנקבע ע"י המורה ו/או הנהלת ביה"ס.
 • הודעה על ביטול שיעור תימסר לסטודנטים דרך רכזת התלמידים או מזכירות ביה"ס.
 • שיעור שבוטל אינו מבטל את השיעורים הבאים אחריו באותו היום.
 • הפסקות בין השיעורים משובצות במערכת הלימודים. 
 • הפסקות במהלך השיעורים יינתנו על פי ראות עיני המורה.
 • השיעורים בבסיס מתחילים בזמן. יש להקפיד על לוחות הזמנים.
 • התלמידים חייבים ליידע את רכזת התלמידים על היעדרויות.
 • במקרה של מחלה או מילואים - יש להציג אישורים מתאימים בפני רכזת התלמידים. 

כללי התנהגות
 • הסטודנט מתחייב לשמור על רכוש ביה"ס.
 • יש לאחסן עבודות אך ורק במקומות המיועדים לכך.
 • אין להזיז עבודת סטודנט אחר או כל יצירת אמנות בשטח בית הספר ללא השתתפות או אישור איש צוות.
 • אין להכניס בעלי חיים.
 • העישון מותר (אך לא רצוי) אך ורק בשטחים הפתוחים המוקצים לכך.
 • חל איסור מוחלט על הכנסת אוכל ושתיה לסדנאות, למעבדות, לספריה ולאודיטוריום.
 • במידה ונעשה שימוש בכלים ובציוד על ידי הסטודנט, באחריותו להחזירם בזמן ולהזדכות עליהם כשהם במצב תקין כפי שהתקבלו.
 • תלמידי בית הספר מחויבים לשמור על ניקיון סביבתם המידית. יש להשליך לפח שאריות אוכל, בקבוקים וסיגריות, הן בבניין עצמו והן במתחם המקיף את בית הספר.
 • חל איסור מוחלט על שיחות בטלפונים ניידים במהלך השיעורים בכיתות, בספריה, בסדנאות ובמעבדות.
 • הופעת הסטודנטים בשם בית ספר בסיס, בפני פרטים או ציבור מחוץ לכותלי המוסד, מחייבת אישור מראש של הנהלת בית הספר.
 • הסטודנט אינו רשאי להשתתף ו/או להציג בתערוכות או פרויקטים מחוץ לבית הספר במהלך תקופת לימודיו ללא אישור מראש של הנהלת בית הספר.
 • תקנון למניעת הטרדה מינית ניתן לראות בלוח המודעות ואצל ליאת שחף, אחראית לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית. ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה.    
ליאת שחף – liat@basis.org.il  052-3338498 
 
יש להקפיד הקפדה מלאה על שמירת כללי ההתנהגות בכל הנוגע לשמירה על כבוד האדם – מורים, תלמידים ועובדים, כבוד המוסד וההנהלה, וכן עמידה בנורמות של יושר ואמינות ושמירה על רכוש בסיס.
 
 
סדנאות, מעבדות ומחסני ציוד
 • הסדנאות, המעבדות ומחסני הציוד במתחם בית הספר עומדים לרשות הסטודנטים.
 • שעות הפתיחה של סדנאות העבודה, מעבדות הצילום ומחסני הציוד יפורסמו ויופצו לתלמידים עם פתיחת שנת הלימודים.
 • העבודה בסדנאות ובמעבדות תעשה רק בנוכחות אחראי סדנא / מעבדה / נאמנים.
 • העבודה בסדנאות ובמעבדות תעשה בהתאם לכללי הבטיחות. בסדנאות העבודה חובה לנעול נעלי עבודה ולבוש מתאים. נוהל כללי בטיחות ניתן לראות בכל אחת מהסדנאות והמעבדות.
 • כל סטודנט חייב לעבור הדרכת בטיחות בתחילת שנת הלימודים ולחתום על הצהרת הדרכת בטיחות. 
 
השאלת ציוד
 • פריטים המושאלים לסטודנט יושאלו לתקופה קצובה בלבד, ולאחר שאישר בחתימתו את ההשאלה, את מועד סיום ההשאלה המיועד ואת תנאי ההשאלה.
 • סטודנט השואל פריט נדרש להחזירו באותו מצב תקין, נקי ובזמן. סטודנט שהחזיר ציוד באיחור, יחויב בתשלום קנס על סך של 10 ש"ח לכל יום איחור.
 • סטודנט שלא החזיר את הפריטים ששאל ו/או החזירם במצב לא תקין ירכוש עבור ביה"ס פריט זהה ו/או יחויב בעלות הפריט שהושאל.
 • הציוד מיועד לשימושו האישי של הסטודנט השואל. אין להעביר הציוד לאחר, בין בתוך בית הספר ובין מחוצה לו.

שימוש בחומרים מתכלים
 • בית הספר מספק לסטודנטים את החומרים הבאים: גבס, חימר, שעווה, ברזל, עץ, קלקר, כימיקלים לצילום וגלילי נייר המצויים בכיתת הציור, בהתאם למצאי, וזאת לצורך לימוד ותרגול בלבד. במידה וסטודנט מבקש לבצע עבודה גדולה - עליו לרכוש ולהביא את החומרים הנדרשים לכך בעצמו.
 • בית הספר יספק חומרים נוספים שונים על האמור לעיל, בהתאם לצרכים ספציפיים המוגדרים על ידי מרצים לצורך תרגול בקורסים ספציפיים, ובכפוף לאישור הנהלת בית הספר.
 • על הסטודנט לדאוג בעצמו לכל חומר אחר הנדרש לצורך ביצוע עבודותיו.
 • דרישה לחידוש מלאי חומרים תתקבל רק ממרצה / מנהל סדנא, ותובא לאישור הגורמים הרלוונטיים בהנהלת ביה"ס. 
 
תליית עבודות על קירות בית הספר
 • תליה והצבת עבודות סטודנטים על קירות ובחללי בית הספר תעשה רק לאחר תיאום וקבלת אישור מראש מרכזת התלמידים.
 • בגמר השימוש, באחריות התלמיד להחזיר את מצב הקיר / החלל לקדמותו:חומרים וכלי עזר (מברשת, רולר, שפכטל, ניילון וכו') ניתן לשאול מאב הבית. בזמן העבודה ובזמן השיקום, יש להגן על הרצפה ועל סביבת העבודה על ידי כיסויה בניילון / בקרטון. בגמר השיקום, יש לנקות את האזור ולהשיב את כלי העזר לאב הבית, כשהם במצב נקי ותקין.
 • אי עמידה בתנאים אלה תחייב את הסטודנט לרכוש כלים חדשים ועלולה להביא לשלילת הזכות להצבה ותליית עבודות בבית הספר בעתיד. 
 
קבלה ושימוש בחללי עבודה אישיים
 • סטודנטים משנים ב' ו-ג' זכאים לקבל חלל עבודה אישי. חלוקת החללים מתבצעת בתחילת שנת הלימודים, ומבוצעת בצורה של הגרלה. החללים מיועדים לביצוע מטלות לימודיות בלבד.
 • כל חלל עבודה כולל: פלטת עץ המוצבת על גבי שני חמורים; מנורת קריאה מתכווננת; ארון מתכת (לוקר) ננעל; כסא תלמיד; עגלת ציור מעץ; כן ציור מעץ; סל אשפה. יש לשמור על שלמות הריהוט, המחיצות והציוד. פגיעה בציוד הינה עבירה חמורה והטיפול בה יועבר להנהלת ביה"ס. סטודנט שיחזיר ציוד באופן חלקי או פגום – יחוייב בעלות רכישה מחדש.
 • חל איסור חמור על עישון בחללי העבודה.
 • סגירת פתח חלל העבודה בחומרים קלים הינה אפשרית, אולם תתבצע אך ורק בתיאום עם אב הבית.
 • בית הספר לא אחראי לאובדן ציוד או עבודות מחללי העבודה האישיים (או הציבוריים). יש להקפיד לנעול חפצים אישיים בארונית האישית.
 • בסוף השנה (או במקרה של הפסקת לימודים) על הסטודנט לפנות את חלל העבודה שהוקצה לו ולהשאירו נקי מעבודות, חפצים וכיו"ב. ארון המתכת יושאר ריק ובתוכו המפתח.
 • סטודנט שעבד / צבע / צייר על הקירות הסמוכים לחלל העבודה יתבקש להשיב את המצב לקדמותו, וזאת בתיאום עם אב הבית. 
 
ספריה
 • ספריית בית ספר עומדת לרשות התלמידים בהתאם לשעות הפתיחה המפורסמות.
 • יש למלא אחר הוראות הספרנית/ התורן.
 • יש לשמור על השקט ועל הניקיון.
 • אין להכניס לספריה אוכל ושתייה (למעט מים).
 • יש להשתיק טלפונים ניידים לפני הכניסה לספריה.
 • בגמר העיון בספרים יש להחזירם לעגלות (ולא למדף). אין להשאיר ספרים על השולחנות.
 • השאלת ספרים תתאפשר בהתאם לנוהל, ובכפוף לחתימה על גבי טופס מתאים. הקורא אחראי לשלמות הספר, לתקינותו ולניקיונו.
 • סטודנט שהחזיר ספר באיחור יחויב בתשלום קנס על סך של 10 ש"ח לכל יום איחור.
 • קורא המחזיר ספר פגום או מסומן או אינו מחזירו, יחויב בתשלום או בקניית ספר חדש.
 • נוהל השאלה ניתן לראות בספרייה. 
 
זכויות יוצרים/ פרטיות וסודיות
 • אין להפיץ בשום אופן צילומי סטילס ו/או ווידאו של שיעורים, מצגות או כל אירוע אחר המתרחש בבית הספר ללא אישור בכתב מראש מהנהלת בית הספר. 
 • לבסיס קיימת הזכות להשתמש בצילומי סטודנטים ובצילומי עבודותיהם אשר נעשו במהלך ובמסגרת הלימודים או כשיעורי בית, לצורך פרסום בית הספר באתר האינטרנט, פרסום בעיתונות או  שימוש בכל חומר פרסומי אחר ללא כל אישור מיוחד מהסטודנט, במהלך הלימודים או בעתיד. הפרסום יעשה בהתאם לצורכי בסיס ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

ביטוח עבודות סטודנטים
פוליסת הביטוח של בסיס אינה מכסה את עבודות הסטודנטים מפני גניבה, שריפה או כל נזק שהוא. באחריותו של הסטודנט לדאוג לכיסוי ביטוחי של ציודו ועבודותיו במידה והוא מעוניין בכך.
 
 
חניה
בסיס אינו מתחייב לתת מקום חניה לסטודנטים הלומדים בו. מקומות החניה המיועדים לסטודנטים נמצאים בצדי הבניין ובאחוריו בלבד על בסיס מקום פנוי. מקומות החניה בחזית בית הספר מיודעים להנהלת בית הספר ולצוות המורים.
 
 
אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור